Regulamin

Regulamin serwisu internetowego
Greengo

Serwis internetowy Greengo obsługiwany za pomocą strony internetowej www.greengo.pl administrowany jest przez Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu Greengo, a także ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych za pomocą serwisu.
2. Serwis Greengo administrowany jest przez Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000435984, o kapitale zakładowym: 5 000 zł, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
3. Stroną każdej umowy sprzedaży zawartej w ramach serwisu Greengo jest Moby.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław, o kapitale zakładowym 5 000 zł, KRS: 0000435984, REGON: 021986625, NIP: 898-220-16-48.
4. Korzystanie z serwisu umożliwi Użytkownikom, którzy dokonali niezbędnej rejestracji, zawarcie umowy sprzedaży. Przedmiotem umowy sprzedaży są telefony komórkowe oferowane przez Użytkowników, za cenę określoną przez Moby.pl.

§ 2
Użytkownicy

1. Użytkownikiem niniejszego serwisu może być osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystając z serwisu nie będzie zawierała umów w ramach prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej.
2. Podmioty określone w zdaniu poprzedzającym muszą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Użytkownikiem może być tylko osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Użytkownik oświadcza że podane dane przy procesie rejestracyjnym są danymi rzeczywistymi, a sprzedawany przedmiot jest jego własnością.

§ 3
Rejestracja

1. Rejestracji w serwisie internetowym dokonuje się wypełniając formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.greengo.pl, poprzez wskazanie wymaganych w formularzu danych.
2. Po wypełnieniu formularza należy zaakceptować postanowienia regulaminu.
3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w formularzu. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są tylko i wyłącznie w związku z funkcjonowaniem serwisu Greengo. Administratorem danych osobowych są spółki Moby.pl która zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób zapewniający ochronę i bezpieczeństwo.
4. Następnie na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca dokonania rejestracji. W e-mailu znajdować się będzie link aktywujący założone konto. Brak kliknięcia na dany link będzie skutkowało brakiem dostępu do założonego konta. Po kliknięciu w link konto zostanie automatycznie aktywowane.
5. Podmiot, który dokonał czynności i spełnił warunki określone w niniejszym paragrafie staje się Użytkownikiem serwisu Greengo i może po zalogowaniu korzystać ze wszystkich funkcji serwisu w sposób określony w niniejszym regulaminie.
6. Moby.pl zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji danego Użytkownika, jeżeli poweźmie informacje uniemożliwiające w jego ocenie dokonanie rejestracji, a przede wszystkim informacje uprawdopodabniające, że Użytkownik narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub w jakikolwiek inny sposób zostanie poddana w wątpliwość wiarygodność i uczciwość Użytkownika.
7. Moby.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Użytkownika z korzystania z serwisu Greengo w sytuacji, gdy poweźmie informacje uprawdopodabniające, iż dany Użytkownik narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub w jakikolwiek inny sposób zostanie poddana w wątpliwość wiarygodność i uczciwość Użytkownika.

§ 4
Cena

1. Cena za jaką Użytkownik może sprzedać telefon mający być przedmiotem umowy sprzedaży ustalana jest przez Moby.pl.
2. Na stronie www.greengo.pl cena została wskazana przy każdym przedstawionym modelu telefonu. Domyślnie przypisana cena dotyczy jedynie telefonów nowych, spełniających warunki określone w § 6 ust. 2. Aby sprawdzić cenę za telefony używane, spełniające warunki określone w § 6 ust. 3, należy zaznaczyć pole o nazwie „Używany”.
3. Jeżeli po otrzymaniu od Użytkownika telefonu, na skutek weryfikacji technicznej, stwierdzone zostanie, że telefon nie spełnia wymogów określonych w § 6 ust. 2.lub § 6 ust. 3., cena, o której mowa w ustępie poprzedzającym przestaje obowiązywać. W tej sytuacji Moby.pl dokonuje ponownej wyceny telefonu, po czym informuje Użytkownika o zmianie ceny wskazanej na stronie internetowej i przedstawia cenę nową. W zależności od jej zaakceptowania lub też nie, przez Użytkownika, dalsza część procedury odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami określonymi w § 5 ust. 9.

§ 5
Procedura zawarcia i realizacji umowy sprzedaży

1. Użytkownicy serwisu Greengo za pośrednictwem www.greengo.pl mogą zawierać umowy sprzedaży z Moby.pl.
2. Aby rozpocząć proces zawierania umowy Użytkownik powinien się zalogować używając wskazany w procesie rejestracji login i hasło.
3. Po zalogowaniu na stronie www.greengo.pl należy skorzystać z opcji wyszukiwania.
4. Przy każdym modelu telefonu znajdującym się na stronie www.greengo.pl podana jest kwota stanowiąca oferowaną cenę za dany model telefonu.
5. Jeżeli Użytkownik akceptuje oferowaną cenę, należy wybrać opcję „sprzedaj”. Po dokonaniu tej czynności Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail informację, iż procedura jest na etapie weryfikacji formalnej.
6. Po zakończeniu weryfikacji formalnej Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie przyjęcia oferty sprzedaży lub informację o jej odrzuceniu.
7. W przypadku odrzucenia, wszelkie dotychczasowe czynności dokonane przez Użytkownika uznane są za niebyłe.
8. Po otrzymaniu przez Użytkownika informacji o przyjęciu oferty sprzedaży otrzyma on informację dotyczącą sposobu dostarczenia telefonu do Moby.pl. Sposób dostarczenia określony będzie zgodnie z § 7 niniejszego regulaminu. W przypadku odbioru telefonu przez kuriera, dzień i data będą indywidualnie uzgadniane z Użytkownikiem.
9. W przypadku dostarczenia telefonu drogą pocztową, Użytkownik w terminie 14 dni od momentu uzyskania w tym przedmiocie informacji zobowiązany jest do jego wysyłki. W przypadku dostarczenia telefonu za pośrednictwem kuriera Użytkownik zobowiązany jest do przekazania telefonu kurierowi w dniu wcześniej ustalonym. Jeżeli Użytkownik nie dochowa ww. terminów i dokona wysyłki telefonu po upływie 14 dni lub nie przekaże telefonu kurierowi w ustalonym dniu, ale dostarczenie telefonu nastąpi przed upływem 30 dni od dnia otrzymania informacji o sposobie dostarczenia telefonu, zastrzega się, iż jeżeli w tym czasie dojdzie do zmiany ceny przedmiotowego telefonu Użytkownika obowiązuje cena nowa. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy telefonu przed upływem 30 dni wszelkie dotychczasowe czynności i ustalenia obu stron uważa się za niebyłe. Dostarczenie telefonu przez Użytkownika powinno odbywać się zgodnie z informacjami otrzymanymi od Moby.pl drogą mailową, a także zgodnie z § 7 niniejszego regulaminu.
10. Moby.pl po otrzymaniu telefonu, zgodnie z wyznaczonymi terminami, dokona jego weryfikacji w celu sprawdzenia, czy spełnia on warunki określone w § 6. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji telefonu Moby.pl poprzez wiadomość e-mail poinformuje Użytkownika o pozytywnym zakończeniu weryfikacji, po czym Moby.pl dokona zapłaty na konto przez Użytkownika wskazane, w kwocie oferowanej i zaakceptowanej przez Użytkownika. Po dokonaniu zapłaty przez Moby.pl umowę sprzedaży uznaje się za zawartą.
11. Jeżeli telefon nie będzie spełniał wymagań określonych w § 6, co skutkować będzie uznaniem telefonu jako niesprawny, Moby.pl poinformuje o tym Użytkownika W opisanej powyżej sytuacji, cena wskazana na stronie internetowej przestaje obowiązywać, a Moby.pl, zgodnie ze wskazaniem w § 4 ust. 3. zaoferuje nową cenę za dany telefon. W przypadku jej zaakceptowania przez Użytkownika, Moby.pl dokona jej zapłaty na wskazane konto, po czym umowa sprzedaży uznana zostanie za zawartą. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika nowo zaproponowanej ceny, Moby.pl odeśle przedmiotowy telefon, a koszty wysyłki poniesie Użytkownik. W tej sytuacji umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
12. Brak akceptacji przez użytkownika nowo zaproponowanej ceny oraz brak opłacenia kosztów transportu w terminie 14 dni od daty poinformowania użytkownika o konieczności zapłaty, będzie jednoznaczne z akceptacją nowych warunków zaproponowanych przez Moby.
13. Użytkownik ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty sprzedaży telefonu podczas jednego logowania.
14. Zakres terytorialny umowy sprzedaży dotyczy tylko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie może być nowy telefon komórkowy, określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również telefon używany, określony w ust. 3 niniejszego paragrafu. W obu przypadkach telefon musi być pozbawiony jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
2. Za nowy telefon uważa się taki, który:
- jest w pełni sprawny i działa we wszystkich polskich sieciach, pochodzi z polskiej dystrybucji,
- jest nieużywany, zakupiony co najmniej 6 miesięcy przed datą sprzedaży telefonu w serwisie Greengo.pl
- posiada niezniszczone oryginalne opakowanie. Telefony oryginalnie zapakowane będą rozpakowywane w celu przeprowadzenia testu telefonu.
- posiada sprawne oryginalne akcesoria
- posiada oryginalne zabezpieczenia np.: folie na wyświetlaczu,
- posiada kartę gwarancyjną oraz ważną gwarancję co najmniej 12 miesięcy ( weryfikacja na podstawie dowodu zakupu 

3. Za używany telefon uważa się taki, który:
- włącza się i wyłącza,
- jest w pełni funkcjonalny i działa we wszystkich polskich sieciach
- posiada sprawny wyświetlacz - wyświetlacz nie posiada martwych pikseli
- posiada sprawną baterię. Bateria spuchnięta jest uważana jako uszkodzona.
- nosi normalne ślady użytkowania, nie posiada wielkich rys - nie nosi uszkodzeń mechanicznych
- nie był zalany
4. Telefon mający być przedmiotem umowy sprzedaży musi być własnością użytkownika oferującego dany telefon.

§ 7
Dostarczenie telefonu

1. Sposób dostarczenia telefonu przez Użytkownika uzależniony jest od wysokości ceny za telefon/telefony będące przedmiotem umowy sprzedaży.
2. Jeżeli wartość przedmiotu umowy sprzedaży opiewa na kwotę niższą niż 100 zł lub stanowi mniej niż 5 sztuk telefonów Użytkownik zobowiązany jest nadać przesyłkę drogą pocztową
3. Jeżeli wartość przedmiotu umowy sprzedaży przekracza kwotę 100 zł lub stanowi co najmniej 5 sztuk telefonów Użytkownik dostarczy telefon za pomocą kuriera.
4. Koszty dostarczenia telefonu pokrywa Moby.pl. O sposobie pokrycia kosztów przez Moby.pl, a także o sposobie dostarczenie telefonu Użytkownik będzie szczegółowo informowany drogą mailową.
5. Ponoszenie kosztów wysyłki telefonu przez Moby.pl do Użytkownika określone zostało w § 5 ust. 11..
6. Telefon powinien być wysłany przez użytkownika na adres:
Moby.pl Sp. z o.o.., ul. Jana Długosza 68 , 51-162 Wrocław.
7. W obu przypadkach telefon powinien być zapakowany w sposób nie wskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W żadnym wypadku Moby.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie telefonu.
8. Zakres terytorialny dostarczenia telefonu obejmuje jedynie obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 8
Warunki reklamacji

1. Niniejszy regulamin przewiduje możliwość składania reklamacji przez Użytkowników serwisu.
2. Podstawą reklamacji może być nie wykonywanie na rzecz Użytkownika usług w ramach serwisu Greengo lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Reklamację należy złożyć wysyłając taką informację na adres e-mail: biuro@greengo.pl, w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja” lub pocztą na adres wskazany w § 6 ust. 6, w terminie 7 dni od momentu zaistnienia podstawy reklamacji.
4. Moby.pl po przyjęciu i rozpoznaniu przedmiotu reklamacji dokonuje odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację odbywa się poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail lub pocztą. Termin rozpatrzenia reklamacji, z uzasadnionych przyczyn może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do jej dokładnego rozpatrzenia.
5. Jeżeli Moby.pl uzna reklamację za zasadną niezwłocznie poweźmie wszelkie działania aby w przyszłości zapobiec powstawaniu wszelkim podstawom reklamacji.
6. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną Moby.pl poinformuje Użytkownika o tym rozstrzygnięciu wraz z jego uzasadnieniem. Za bezzasadną uznaje się m.in. taką reklamację, której podstawą, w ocenie Użytkownika, są nieprawidłowe działania Moby.pl, podejmowane jednak na skutek nieprawidłowego zachowania/ korzystania z serwisu Greengo przez Użytkownika, do których w rzeczywistości Moby.pl jest uprawnione.

§ 9
Zmiana regulaminu, cennika itp.

1. Moby.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen telefonów wskazanych na stronie www.greengo.pl.
2. Moby.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie treści regulaminu zostanie zamieszona na stronie głównej www.greengo.pl.
3. W przypadku zmiany cennika lub regulaminu w trakcie procedury zmierzającej do zawarcia umowy sprzedaży zastosowanie mają ceny oraz postanowienia regulaminu przed dokonaną zmianą. Należy stosować cenę nową, o czym stanowi § 5 ust. 10 jeżeli Użytkownik nie dokona wysyłki telefonu po upływie 14 dni, a przed upływem 30 dni lub nie wyda telefonu kurierowi, a cena w tym czasie ulegnie zmianie.
4. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną lub z umów sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Moby.pl.
5. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw prawa polskiego.